ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม Power BI 30 ชั่วโมง3232
2การใช้โปรแกรมไมโครซอฟต์เอ็กเซลขั้นสูง 30 ชั่วโมง6053
3การประยุกต์ใช้งาน Internet of things (IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชั่วโมง2121
รวม 113106