ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 19 เชียงใหม่
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การซ่อมบำรุงรักษารถจักรยานเบื้องต้น 18 ชั่วโมง2020
2การเพิ่มมูลค่าสินค้าเพื่อจำหน่ายในยุคดิจิทัล 18 ชั่วโมง2323
รวม 4343