ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง2020
2ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 ชั่วโมง4040
3การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง9999
4ผลิตภัณฑ์ปูนปั้นเพื่องานประดับ 30 ชั่วโมง6060
5การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง4040
6ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง4040
7บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง4444
8การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2016
9การปรับแต่งรถจักรยานยนต์หัวฉีด 30 ชั่วโมง2020
10การก่อผนังอิฐมวลเบา 30 ชั่วโมง2020
รวม 403399