ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดผมชายเบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
2บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2016
3การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
รวม 6056