ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ชั่วโมง22
2ช่างแต่งผมบุรุษ (ระดับต้น) 280 ชั่วโมง107
3ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง33
4ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง54
รวม 2016