ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างตัดแต่งผมบุรุษ 18 ชั่วโมง2017
2เทคนิคการบำรุงรักษาท่อประปา 18 ชั่วโมง2020
3การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 ชั่วโมง2020
รวม 6057