ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 40 มุกดาหาร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเพิ่มมูลค่าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง2020
2การทำศิลปะประดิษฐ์ เพื่อการค้าตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2018
รวม 4038