ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 ชั่วโมง4040
2ช่างแต่งผมสตรี 30 ชั่วโมง2020
3การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง8080
4การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง6060
5การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง6060
6การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง6060
7การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง8080
รวม 400400