ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 41 นครพนม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things 30 ชั่วโมง3534
2การบริหารจัดการงานออนไลน์ด้วยGoogleApplication 30 ชั่วโมง2725
3พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 30 ชั่วโมง5036
รวม 11295