ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง6060
2การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ชั่วโมง6060
3การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง2020
4ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง2020
5การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
6การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ชั่วโมง2020
7การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2020
8การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง8080
รวม 300300