ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผัา) 280 ชั่วโมง44
2ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ชั่วโมง22
3ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง55
รวม 1111