ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมแม็กเหล็กกล้าแผ่นหนา 30 ชั่วโมง44
2การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2017
3การเชื่อมฟลักซ์คอร์ 30 ชั่วโมง11
4นักส่งเสริมสุขภาพแบบองค์รวมสปาตะวันตก (หัตถบำบัด) ระดับ 1 30 ชั่วโมง4040
5การประกอบอาหารพื้นเมืองสกลนคร (คำข้าว ละเบ๋อ) 30 ชั่วโมง2020
รวม 8582