ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

พัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1พนักงานขับรถบรรทุกขนส่งสินค้า ระดับ ๑ 30 ชั่วโมง2020
2การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟท์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง4040
รวม 6060