ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การจัดการอากาศยานซึ่งไม่มีนักบิน (โดรน) เพื่อการเกษตรอย่างอัจฉริยะ 18 ชั่วโมง4343
2การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 ชั่วโมง2020
3การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง2020
4ช่างคอนกรีตเสริมเหล็ก 24 ชั่วโมง2020
5การประกอบอาหารและขนมเพื่อประกอบอาชีพ 18 ชั่วโมง2020
6การซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 24 ชั่วโมง2020
7เทคนิคการออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้าพื้นเมือง 18 ชั่วโมง2020
8ช่างปูกระเบื้อง 24 ชั่วโมง2020
9การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้าครามและการบอกเล่าเรื่อง เพื่อนำเสนอขายสินค้าออนไลน์ 18 ชั่วโมง6060
รวม 243243