ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสกลนคร
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมผลิตภัณฑ์สแตนเลส 30 ชั่วโมง2220
2การทำเก้าอี้ 18 ชั่วโมง2020
รวม 4240