ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2222
2การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง100100
3การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง6054
4การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจ 30 ชั่วโมง2020
5การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง2020
6การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง2020
7การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง6060
รวม 302296