ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกาฬสินธุ์
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง138
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง85
รวม 2113