ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง100100
2การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง2020
3การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง4040
4การประยุกต์ใช้งานสวิทซ์อัจฉริยะในงานระบบเทคโนโลยีไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง4040
5การแปรรูปและการถนอมอาหาร 30 ชั่วโมง2020
6ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง2020
7การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
8การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง8080
9การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง6060
รวม 400400