ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างประกอบโครงอะลูมิเนียม 280 ชั่วโมง20
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 280 ชั่วโมง22
3ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง65
รวม 107