ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 39 ร้อยเอ็ด
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมเครื่องยนต์เล็กเพื่อการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
2การติดตั้งโครงหลังคาและแผ่นหลังคาเหล็กรีดเย็น 30 ชั่วโมง2020
3การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร (ประเภทขนม) 30 ชั่วโมง4040
รวม 8080