ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง2222
2การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง4242
3การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง127127
4การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง113109
รวม 304300