ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ ระดับ 1 30 ชั่วโมง2525
2ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 30 ชั่วโมง2020
3ภาษาญี่ปุ่นเพื่อการสื่อสารในประชาคมอาเซียน 30 ชั่วโมง2018
4การขับรถฟอร์คลิฟท์ อย่างปลอดภัยและถูกวิธี 30 ชั่วโมง2525
รวม 9088