ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การย้อมสีธรรมชาติ 30 ชั่วโมง2020
2การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 ชั่วโมง4040
รวม 6060