ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมหาสารคาม
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเย็บด้วยจักรปักด้วยมือ 30 ชั่วโมง2020
2การสร้างลวดลายด้วยเส้นพลาสติก 18 ชั่วโมง2525
3การย้อมสีธรรมชาติและการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2222
รวม 6767