ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง100100
2การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
3การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง8080
4การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง140140
5การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง4040
6การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง2020
รวม 400400