ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง65
2ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง54
รวม 119