ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ชั่วโมง2019
2การเพิ่มมาตรฐานการประกอบอาหารว่างเพื่อส่งเสริมสุขภาพและการบริการ 30 ชั่วโมง2020
3การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2525
4ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง4034
รวม 10598