ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 42 หนองคาย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2020
2การทำไม้กวาดดอกหญ้า 18 ชั่วโมง2020
3เทคโนโลยีการแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร 30 ชั่วโมง2020
4บาริสต้ามืออาชีพ 18 ชั่วโมง2020
5การทำเบเกอรี่ 18 ชั่วโมง2020
6ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2020
รวม 120120