ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

กลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การติดตั้งและใช้งานระบบเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 18 ชั่วโมง2017
2ช่างแต่งผมบุรุษ 18 ชั่วโมง2020
รวม 4037