ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้า 30 ชั่วโมง2020
2การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง4040
3การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
4การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง120120
5การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2020
6การสร้างโรงเรือนเอนกประสงค์ 30 ชั่วโมง4040
7การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง4040
รวม 300300