ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ชั่วโมง83
2ช่างซ่อมเครื่องยนต์ 280 ชั่วโมง00
3ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม 280 ชั่วโมง32
4ช่างตรวจเช็คระยะรถยนต์ 280 ชั่วโมง75
5ช่างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก 280 ชั่วโมง128
รวม 3018