ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

แรงงานนอกระบบ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเลย
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การติดตั้งและใช้งานระบบเซลล์พลังงานแสงอาทิตย์ 18 ชั่วโมง2020
2การทำขนมไทย 18 ชั่วโมง2020
3การเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2020
4การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 18 ชั่วโมง3227
5การทำศิลปะประดิษฐ์ เพื่อการค้าตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2020
รวม 112107