ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

กลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างตัดแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง2020
2การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040