ประจำวันที่ 21 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างควบคุมเครื่องกัด CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง2323
2ช่างควบคุมเครื่องกลึง CNC ระดับ 1 30 ชั่วโมง4646
3การใช้โปรแกรม Microsoft Excel Advance 30 ชั่วโมง3131
รวม 100100