ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 ชั่วโมง2020
2การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง4038
3การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง2020
4การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง2020
5บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง140138
6การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง8080
7การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2020
8การประกอบขนมอบ 30 ชั่วโมง8080
9การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง4040
10การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoTเพื่อการปลูกพืช 30 ชั่วโมง2020
11การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง120120
รวม 600596