ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

พัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การทำผลิตภัณฑ์จักสานจากต้นกก 30 ชั่วโมง2020
2การทำเบเกอรี่ 30 ชั่วโมง2020
3การตัดเย็บเสื้อผ้าเบื้องต้น 30 ชั่วโมง2020
รวม 6060