ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 18 อุดรธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2020
2การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ชั่วโมง2020
3ภาษาจีนกลางเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2626
4การนวดหินร้อน 30 ชั่วโมง2626
5การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ : ต่อฟิลเล็ท 30 ชั่วโมง2424
6การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2222
7การบำรุงรักษาและการขับรถฟอร์กลิฟต์ด้วยความปลอดภัย 30 ชั่วโมง2020
รวม 158158