ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรและผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การนวดหน้าเพื่อความงาม 30 ชั่วโมง2014
2ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสำหรับพนักงานโรงแรม 30 ชั่วโมง2323
3ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 30 ชั่วโมง2828
4การเพิ่มประสิทธิภาพการสื่อสารและประสานงานสำหรับหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง1611
รวม 8776