ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

พัฒนาสมรรถนะบุคลากรในอุตสาหกรรมดิจิทัล
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 6 ขอนแก่น
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปลูกพืชภายใต้โรงเรือน ร่วมกับระบบ Internet of Tings(IoT) สำหรับการเกษตร 30 ชั่วโมง4040
2การใช้งานInternetofThings(IoT)ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2525
3การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยี Internet of Things ในชีวิตประจำวัน (สำหรับบ้านอัจฉริยะ) 30 ชั่วโมง2018
รวม 8583