ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2525
2พนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (การประมวลผลคำ) ระดับ1 30 ชั่วโมง2020
3ช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ 30 ชั่วโมง4040
รวม 8585