ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ผู้สูงอายุ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานหนองบัวลำภู
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพื่อประกอบอาชีพอิสระ 18 ชั่วโมง2020
2การทำผลิตภัณท์เครื่องจักสาน 18 ชั่วโมง4040
รวม 6060