ประจำวันที่ 20 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ1 30 ชั่วโมง2019
2การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง2020
3การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ชั่วโมง2020
4การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง8079
5การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง4343
6บาริสต้ามืออาชีพ 30 ชั่วโมง2121
7การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ชั่วโมง2020
8การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง2018
9การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง6060
รวม 304300