ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานบึงกาฬ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ข้อกำหนดและการตรวจติดตามภายใน ISO 9001:2015 30 ชั่วโมง2020
2ช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร 30 ชั่วโมง2222
3การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง2525
4ภาษาเกาหลีสำหรับผู้ที่จะเดินทางหรือทำงานในต่างประเทศ ระดับ 1 30 ชั่วโมง3026
รวม 9793