ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การตัดเย็บเสื้อผ้า 30 ชั่วโมง2020
2การเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 30 ชั่วโมง2020
3การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง2020
4การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง120115
5การบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร 30 ชั่วโมง6060
6การล้างและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้าน 30 ชั่วโมง2020
7การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง2020
8การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ชั่วโมง2020
รวม 300295