ประจำวันที่ 15 กรกฎาคม 2567

เพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอำนาจเจริญ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1ช่างเย็บจักรอุตสาหกรรม(ผ้า) 280 ชั่วโมง11
2ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 280 ชั่วโมง21
3ช่างไฟฟ้า 560 ชั่วโมง41
4ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 280 ชั่วโมง21
5ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 560 ชั่วโมง21
รวม 115