ประจำวันที่ 14 กรกฎาคม 2567

ยกระดับเพื่อเพิ่มศักยภาพฝีมือและสมรรถนะแรงงานรองรับการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยี
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1เทคนิคการสอนงานและการเป็นหัวหน้างาน 30 ชั่วโมง2320
2นักออกแบบจำลองสารสนเทศอาคาร 30 ชั่วโมง2020
3ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 30 ชั่วโมง2019
4ช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 30 ชั่วโมง2020
รวม 8379