ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

ฝึกอบรมแรงงานตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยภูมิ
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปจากเส้นกก 30 ชั่วโมง2020
2การมัดหมี่ไหมและการทอผ้า 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040