ประจำวันที่ 18 กรกฎาคม 2567

กลุ่มตำรวจตระเวนชายแดน
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศในบ้านและ การพาณิชย์ขนาดเล็ก 30 ชั่วโมง2020
2การแต่งผมสตรี 30 ชั่วโมง2020
รวม 4040