ประจำวันที่ 25 กรกฎาคม 2567

เสริมสรมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การติดตั้งและตรวจสอบอุปกรณ์ก๊าซในรถยนต์ 30 ชั่วโมง2929
2เทคนิคการใช้เครื่องวัดค่าสีสเปกโตรโฟโตมิเตอร์ 30 ชั่วโมง2424
3การเชื่อมท่อพอลีเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE) 30 ชั่วโมง1916
4การประยุกต์ใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2018
5การใช้งาน Internet of Things (IoT) ในงานอุตสาหกรรม 30 ชั่วโมง2014
รวม 112101