ประจำวันที่ 22 กรกฎาคม 2567

พัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0
สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี
ลำดับที่ หลักสูตร จำนวนผู้เข้า จำนวนผู้ผ่าน
1การแปรรูปเนื้อสัตว์และการตลาดออนไลน์ 30 ชั่วโมง8079
2การเชื่อมประกอบผลิตภัณฑ์ 30 ชั่วโมง140136
3ช่างแต่งผมบุรุษ 30 ชั่วโมง4040
4การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์ 30 ชั่วโมง6060
5การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตรด้วยการแปรรูป 30 ชั่วโมง2020
6การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ชั่วโมง120120
7ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ชั่วโมง4040
8การออกแบบผลิตภัณฑ์จากผ้า 30 ชั่วโมง8079
9การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ชั่วโมง2020
รวม 600594